پوار بینی

پوار بینی مایا وسیله ای مناسب برای تخلیه ترشحات بینی کودکان در زمانی که کودک بیمار است و یا به سختی نفس  می کشد،با استفاده  از پوار بینی مایا می توانید حفره بینی او را تمیز کنید و به این ترتیب نفس کشیدن را برای او راحت کنید.

قاشق حرارتی
دندانگیر جغجغه ای ابدار
فهرست