سرشیشه طبیعی

سرشیشه طبیعی

سرشیشه طبیعی مایا مطابق با استانداردها تولید شده است. غده های انعطاف پذیر بر روی سرشیشه القا کننده حس طبیعی تغذیه از سینه مادر می باشد.

فهرست