شيرخوري دسته دار متوسط و بزرگ(۱۵۰ ميل/۲۴۰میل)

دسته:
فهرست